Absolut inte okej
Vi sorterar så här: Det som ska slängas på våra återvinningsstationer ska läggas i behållarna. Det som ska slängas i containrarna ska läggas i containrarna. Miljöfarligt avfall får man själv ansvara för att det kommer till återvinningscentral på Gunnesbo eller Gastelyckan.

Nu har någon ställt till synes miljöfarligt avfall vid återvinningsstationen MNOP. Och det är inte okej.