Extrastämma
§ 19 i våra stadgar beskriver hur röstning ska gå till under stämman:

§ 19 Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder.
Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas.
För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i lag.
Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift (så kallad blank sedel) vid sluten omröstning anses inte röstning ha skett.

Vid stämman den 28 april 2019 hamnade vi i läget att de två förslagen till styrelseledamöter och suppleanter fick lika många röster. Frågan borde alltså ha avgjorts genom lottning, men istället avgjorde stämmans ordförandes röst. Detta var felaktigt och därför måste vi ta om punkt 15: Styrelseledamöter och suppleanter.

Detta måste göras vid en extrastämma och den hålls söndagen den 9 juni kl 16 i Vita Huset.