Pågående projekt – lekplatser
Efter att alla lekplatser vid besiktning (december 2017) fått anmärkningar pågår nu arbetet med att få dem godkända.

Se besiktningsprotokollet här.

Arbetsgruppen träffade i augusti 2018 jurist för att reda ut ansvarsfrågan.

Under början av november 2018 åtgärdades alla B-fel.

Uppdatering 2019-02-16
Vi har träffat projektledaren Mats Moberg och definierat hans uppdrag. En inmätning av allt på gårdarna (lekredskap, hus, stenläggning, träd m.m.) kommer att göras.

Gungorna kommer att plockas bort från ställningarna, då dessa inte uppfyller säkerhetskraven.

Vi kommer att informera om hur arbetet med lekplatserna/gungorna fortgår. Inget är beslutat om ombyggnationer av gungor och inget kommer att beslutas utan att de boende på varje gård blir informerade och får vara med och yttra sig.

Arbetsgruppen består av både styrelsemedlemmar och boende, och kontaktperson i styrelsen är Maria Leonora. Vill du vara med i gruppen? Hör av dig!