Träden
Brf Djingis Khan har ingen uttalad trädpolicy, men så här arbetar vi idag med växtligheten.

trad1

Styrelsens hållning är att vi är rädda om våra träd och lummigheten dessa ger i vårt område. Inga träd beskärs eller fälls utan att det noggrant har undersökts om det är motiverat.

Varje år genomförs en inventering av växtligheten, och då tittar vi främst ur ett fasadperspektiv på träd, buskar och klängväxter. TrädgårdsTeamet genomför varje år beskärning av fruktträd och vartannat år hamlas pilarna.

Det kommer då och då in synpunkter på övriga träd, och annan växtlighet, och dessa synpunkter kan komma från TrädgårdsTeamet, vaktmästaren (som ju också är anställd av TT), boende på Djingis, kommunen eller egentligen vem som helst. Styrelsen är alltid tacksam när det kommer in förslag och synpunkter eftersom fler ögon ser mer än få.

När ett ärende kommer in går först några i styrelsens utemiljögrupp och tittar på det, och tar gärna in ännu mer information från berörda boende. Om det gäller träd konsulteras därefter alltid sakkunnig inom ämnet, från TrädgårdsTeamet och ofta begär vi ytterligare ett utlåtande från en annan arborist. Efter det fattas beslut om vad som behöver göras och prioriteringsordningen är alltid:

1. Säkerheten för människor
2. Säkerheten för våra hus
3. Trädets behov
4. Boendes önskemål

Inga större ingrepp på träd görs utan att de närmast boende informeras. Ibland blir det aktuellt med en nyplantering för att ersätta träd och då förs en dialog med boende om vilken sort som kan passa bäst.

Ibland är det svårt att veta exakt var gränserna mot kommunens mark går, men man kan säga att innanför vallarna mot Bananparken är föreningens mark och utanför är kommunens. Om den växtlighet som finns uppe på vallarna behöver åtgärdas sker alltid samtal och överenskommelser mellan föreningen och kommunen.

Styrelsen välkomnar alltid engagemang hos medlemmarna och vill man vara med och ta fram en trädpolicy får man gärna höra av sig till styrelsens utemiljögrupp, via Tina kontoret@djingis.se eller styrelsen@djingis.se.