Viktigt om röstning till stämman
Boende på Djingis har gått ut och uppmanat sina grannar att välja alternativet ”Anstå” på alla punkter utom formalia, som protest mot hur årets poströstningsformulär utformats av styrelsen. Utlovad effekt skulle vara att alla väsentliga frågor skjuts upp till en fortsatt stämma i augusti-september där boende kan vara fysiskt närvarande.

Detta stämmer inte. Det finns tre punkter på dagordningen som där anståndet är tidsreglerat i lag och en fortsatt stämma måste hållas inom minst 4 och högst 8 veckor. Det gäller dagordningens punkter 12, 13 och 14: beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Om stämman väljer att någon av de punkterna ska anstå till fortsatt stämma, innebär det att den fortsatta stämman måste hållas någon gång mellan 11 juli och 8 augusti. Ingen kan garantera att stämman vid denna tid kan hållas fysiskt. Det är troligare att det måste bli fråga om en stämma som kombinerar digital närvaro med poströstning, dessutom vid en tid då många är på semester.

Styrelsen ber därför alla att tänka efter en gång extra innan ni kryssar ”anstå” på dessa punkter, och även på andra. Välj alternativet ”anstå” endast om ni verkligen anser att just den frågan ska anstå till en fortsatt stämma. Ett ”anstå” på motion B om lekplatser kan göra att projektet stannar av tills fortsatt stämma kan hållas.

Om någon av punkterna 15 till 25 på dagordningen samlar minst 32 röster för anstånd bordläggs dessa för att behandlas på en fortsatt stämma senast i december i år.

Vi vill också påminna alla om att poströstningsblanketterna ska lämnas i brevlådan på Vita huset senast kl 23.59 fredag 11 juni.

Publicerat 2021-06-10