Frågor och svar inför stämman 2021
Här kan du läsa frågor från boende med svar från styrelsen inför årsstämman 2021.

Publicerat 2021-06-11

En boende har gjort styrelsen uppmärksam på att ett antal frågor inte besvarats inför stämman. När detta kontrollerades visade det sig att ett drygt 20-tal frågor tyvärr missats i det stora inflödet av meddelanden. Frågorna är från en och samma person och kom utspridda i många meddelanden. Hen har fått svar på majoriteten av sina inskickade frågor.

Från Anneli Hogart Palm, jurist på HSB, har styrelsen fått följande utlåtande angående obesvarade frågor:

“Enligt den tillfälliga lagen om undantag reglerar inte frågan om några sanktioner för det fall att styrelsen inte hinner svara på alla inkomna frågor. För att vara transparanta kan ni ju publicera alla inkomna frågor och underrätta om de svar som ni har givit till medlem som ställt frågorna.

” 30 §   Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska en medlem lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 6 kap. 29 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar till föreningen senast tio dagar före föreningsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos föreningen för medlemmarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den medlem som har begärt dem. Om föreningen har en webbplats ska upplysningarna dessutom hållas tillgängliga för medlemmarna på webbplatsen. Lag (2020:300).”

De obesvarade frågorna finns här (PDF)

Publicerat 2021-06-07

Frågor från en boende till Anneli Hogart Palm, jurist på HSB som upprättat vårt poströstningsunderlag.

1) Är det ditt initiativ och råd till styrelsen att propostionsordningen är att välja valberedningens förslag i klump och övriga nominerade var för sig, eller var det styrelsen som önskade att du gjorde så?

Svar: Det är korrekt att det är jag som har upprättat formuläret för poströstning i den form som delats ut till medlemmar. Jag arbetar på uppdrag av styrelsen som i sin tur har samarbetat med valberedningen.

Det fanns två förslag: antingen personval på alla eller valberedningens förslag mot de övriga nominerade och det sistnämnda var det som jag fick upplysning om skulle gälla.

2) Jag har lärt mig genom mina 45 år som föreningsaktiv att man aldrig ska behöva svara nej på ett yrkande.

I vårt poströstningsformulär är det konsekvent så att det på alla punkter där vi kan välja finns ett nej-alternativ. Varför?

Svar: Enligt den tillfälliga lagen om möjlighet till poströst fastställs det att medlem ska ha möjlighet att svara JA, NEJ eller ANSTÅ.

3) På alla punkter gällande motioner är styrelsens förslag till tillstyrkande eller avslag det enda alternativet. I alla föreningar där jag varit med – som medlem, syyrelsemedlem och ordförande – har man ställt motionens yrkande mot avslag. Som det nu ser ut i vårt poströstningsformulär är det lätt att tro att om man röstar ja så röstar man för motionen. Varför har du valt detta upplägg som går emot all praxis?

Svar: I poströstningstider är det inte enkelt att utforma lika tydliga röstningsalternativ på motioner som när medlemmar ses fysiskt. Det förslag jag upprättade anser jag var tydligt. Men givetvis förstår jag din poäng nedan.

Styrelsen har haft handlingarna för sin granskning för att de skulle kunnat sin input på formuleringarna.

Vill man som medlem inte rösta för styrelsen förslag på motionen Så röstar man Nej.

Vill man hellre att saken ska bero till senare stämma och avhandlas där finns det alternativ för det i formuläret, Anstå till fortsatt stämma.

Publicerat: 2021-06-06

Fråga: Angående våra formulär för poströstning. Vilket nummer är det som menas med “Lägenhetsnummer”?

Svar: Hittar du inte ditt lägenhetsnummer så finns det en lista med alla nummer att tillgå.

Lista med adresser och lägenhetsnummer

Lekplatsprojektet

1A. Bakgrund: Vid förra årets stämmobeslut fastslogs en budget för lekplatsprojektet.

Varför tog någon proposition i enlighet med förra årets stämmobeslut aldrig fram?

Svar: Eftersom budgeten inte håller för lilla förslaget så gäller inte längre förutsättningarna från 2020 års stämmobeslut. Ett nytt beslut behövs för att processen ska kunna gå vidare. Motionen ger arbetsgruppen frihet att arbeta vidare enligt de riktlinjer som arbetet följt under det senaste året men utan de begränsningar som hindrat processen. Det fanns inget eget syfte för styrelsen att ta fram en snarlik proposition, eftersom risken är stor att detta skulle kunna skapa förvirring och nya konflikter i frågan.

1B. Kände någon styrelsemedlem till och/eller uppmärksammade styrelsen på att föreslagen budget förknippad med ”lilla förslaget” inte var realistisk INNAN förra årets stämmobeslut?

Svar: De budgetar som ingick i Stora och Lilla förslaget kom från den arbetsgrupp som tillsatts efter extrastämman och de utgick båda från siffror framtagna av det företag som gjort det första lekplatsförslaget. Det fanns ingen i styrelsen som hade tillräcklig kompetens inom anläggande av lekplatser för att säkert kunna avgöra huruvida budgetarna var realistiska eller inte. Definitivt blev det klart att budgeten inte skulle räcka när vi fick nya kostnadsberäkningar av den nya projektledaren i våras.

1C. Vilken är den huvudsakliga kostnadspost i ”lilla förslaget” som medför att tidigare fastslagen budget nu bedöms för liten?

Svar: Det är byggkostnaderna som är högre, dvs lekinstallationerna på gårdarna. Det gäller såväl fallskyddsytor, montering och markarbete som vissa valbara lekinstallationer.

Disponibla utrymmen och uteplatser

2A. Vad är den genomsnittliga kostnaden per uteplats som hittills belastat föreningen ekonomiskt för korrigering enligt initiativ som påbörjades 2019/2020

Svar: Under 2020 lades ca 233 000 kr inkl. moms (ca 14 500 kr/ärende) på att åtgärda de 16 utebyggnationer där antingen boende eller styrelsen önskat att jobbet utförs. Jobben har gått ut på att åtgärda bland annat avsaknad av luftspalt, för stora byggnationer samt infästningar i och skador på fasad. Under 2021 har inga arbeten av denna typ utförts.

2B. Hur många ytterligare uteplatser bedöms vara i behov av korrigering enligt den bedömningsgrund som ligger till grund för det initiativ som påbörjades 2019/2020?

Svar: Om alla uteplatser ska göras om exakt enligt ritningarna blir det förstås fler än om man tillåter en viss felmarginal på centimetrarna. En exakt uppmätning och undersökning av alla befintliga uteplatser har inte gjorts, då det inte är troligt att alla boende kommer att flytta inom de närmaste åren. Antal uteplatser som inte följer de regler eller mått som finns är uppskattningsvis 40–70 stycken.

2C. Ser styrelsen någon risk för undergrävande av demokratiska spelregler i det fall en eller flera styrelsemedlemmar besitter rätt att göra direkta ekonomiska utbetalningar till enskilda medlemmar avseende kostnader för korrigering av uteplats?

Svar: Nej. Styrelsen följer de principer som gäller:  föreningens stadgar, Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Det finns fyra firmatecknare (tre styrelsemedlemmar samt vicevärd) och vid belopp över 30 000 ska två av dem attestera. Vid belopp över 200 000 krävs tre underskrifter, varav en ska vara ordförande. I sista hand granskas ekonomin av revisorerna, som har fullständigt tillgång till alla handlingar, och senare årsstämman.

Kommande kostnader

3A. Vad är den bedömda kommande kostnaden per post avseende basalt och nödvändigt underhåll, exempelvis brandsäkring, mögelförebyggande eller förknippade reparationer och stambyte, som styrelsen budgeterar för långsiktigt?

Svar: Styrelsen tillsammans med HSB upprättar årligen en s k underhållsplan. I underhållsplan framgår kommande planering och åtgärder av olika kända poster för närmaste 1, 3, 10 år etc. Enligt denna plan ska stambyte göras 2052 och är då budgeterad till 91,5 miljoner. Om det verkligen kommer göras det året och vad kostnaden blir då är dock omöjligt att säga.

När det gäller brandsäkerheten så blev frågan aktuell först vid en brand i november 2020. En arbetsgrupp tillsammans med räddningstjänsten och försäkringsbolaget arbetar fram nödvändig åtgärdsplan. När detta arbete är klart kommer en budget att göras.

Mögelförebyggande åtgärder görs varje år med allt i krypgrunderna. Budgeten är ungefär 2 miljoner kr/år.

3B. Vilken totalkostnad bedömer styrelsen vara rimlig för genomförande av vart och ett av de pågående projekten ”lekplatser”, ”energi” och ”uteplatser”

Svar: Hemsidans rubriker Energi och Uteplatser rymmer flera olika möjliga projekt och inget av dem har kommit så långt att en specifik budget har tagits fram. Allmänt kan sägas att till styrelsens uppgifter hör att göra en bedömning utifrån behovet och nyttan för medlemmar kontra kostnaden. Projekt kan vara en blandning av nödvändiga och akuta åtgärder och förbättringar för framtiden avseende t ex miljö. Nödvändiga åtgärder kostar vad de kostar och styrelsen lägger en långsiktig plan för att dela upp kostnaderna i tid.

För lekplatserna finns en uppskattad totalkostnad på 4,6 miljoner. Det inkluderar även kostnader för det arbete som gjordes före stämman 2020.

Poströstningsteknikaliteter

4A. Bakgrund: Under kommande poströstning är en medlem begränsad till att välja mellan en grupp bestående av fyra förvalda individer (alternativ 1) ELLER en eller flera andra kandidater (alternativ 2).

Hur anser styrelsen att jag, som medlem, bör rösta om jag vill utöva min rösträtt för att motverka en styrelsepost hos EN av de fyra förvalda individerna till favör för en av kandidaterna, UTAN att äventyra en styrelsepost hos de övriga tre förvalda individerna?

Svar: Det kan man inte vid en stämma med endast poströstning som denna. De som känner att de vill engagera sig i styrelsearbete i framtiden rekommenderas att kontakta Valberedningen i god tid fram till nästa stämma.

4B. Hur kommer styrelsen att konstitueras i det hypotetiska fall att alternativ 1 (de fyra förvalda individerna) åtnjuter 50 röster, under det att alternativ 2 (en eller flera andra kandidater) åtnjuter totalt 196 röster, men fördelat med 49 röster på var och en av fyra kandidater?

Svar: Svaret kommer från jurist Anneli Hogart Palm på HSB:

”Valberedningens förslag är ett ”Paket” på 4 personer. Här är det antingen så att stämman ger majoritet (av röstberättigade ingivna poströster) för detta förslag eller så blir det inte majoritet för ”paketet”.Om inte medlem röstar ja för ”paketet” så blir har medlem att välja på de andra övriga kandidaterna. Rent krasst så behöver stämman välja 4 personer till de 4 platserna och då blir det dessa personer som får röster och en av de som tillträder platserna. Medlem kan ju inte välja ja på VB ”paket” och sedan ytterligare ja på någon/alla de övriga kandidaterna.  Då blir den rösten ogiltig på den punkten.

I teorin kan det ju bli så att ”paketet” inte väljs, och att endast tre av de övriga får röster. Då är det tre av som blir valda till styrelsen och då saknar styrelsen en person i förhållande till antalet som ska väljas (enligt tidigare punkt). I sådant fall får ni kalla till en extra stämma eftersom en plats är vakant.”

5. Är det riktigt att Afry-konsulten som vann anbudet gällande lekplatsprojektet suttit med i lekplatsgruppen ända fram till dess anbuden skulle tas in? (Ja/Nej)

Svar: Nej

6. Vilken totalkostnad angavs i konsultens anbud? (kr inklusive moms)

Svar: 349 813 kr inkl moms (och 1 125 kr inkl moms per timme för tilläggsarbeten).

Övriga anbud låg på ca 490 000–1 267 500 kr inkl moms.

7. Hur mycket har föreningen betalat ut till Afry avseende detta uppdrag? (kr inklusive moms)

Svar: Fakturering upp till när projektet pausades: 347 125 kr inkl moms

8. Slutförde och överlämnade Afry/konsulten de ritningar som var slutprodukten i anbudet? (Ja/nej)

Svar: Ja och nej. AFRY levererade allt material som de enligt avtal skulle leverera under de faser av projektet som genomfördes. De ritningar som skulle levereras under projekteringsetappen levererades inte eftersom någon projekteringsetapp aldrig genomfördes.

9. Har de personer i styrelsen som känner konsulten avstått från att rösta och påverka arbetsgruppen i frågor som rört konsultens uppdrag och ersättning? (Ja/Nej)

Svar: Nej. Konsultens uppdrag och ersättning baserades på en offert från företaget och det fanns ingen anledning att undanta styrelsemedlemmar från detta beslut.

10. Vad är anledningen till att Afrys uppdrag avslutades?

Svar: Projektet avslutades på begäran av styrelsen.

11. Styrelsens skriver i sitt svar till Motion B:

“Då styrelsen inte vill ha en ny konflikt på Djingis med två olika förslag som står mot varandra, beslutade styrelsen att avstå från propositionen”

Hur röstar jag då på förslaget som vann en majoritet av rösterna förra året?

Svar: Enda sättet nu att behålla förslaget som det såg ut då är att rösta nej till motionen. Men några lekplatser kan inte byggas utan att budgeten ökas, så i så fall krävs en extrastämma där nya ekonomiska ramar sätts för projektet.

12. Vore det inte mer demokratiskt att låta föreningen rösta på att uppdatera budgeten i det förslag som vann en majoritet av rösterna på förra årets stämma? Särskilt då budgeten för båda förslagen baserades på samma underlag, och att det var det minst kostsamma som valdes.

Svar: Det är möjligt, men styrelsen gjorde bedömningen att förslagen skulle bli tämligen lika. När budgeten för det vinnande förslaget inte håller och det samtidigt kommer in en motion som ger Lekplatsgruppen den frihet som behövs för att slutföra projektet inom planerad tid så bedömdes det vara en rimlig lösning att bifalla motionen. Med tanke på den infekterade debatt som föregick förra årets stämma så såg vi inte någon anledning att potentiellt skapa nya konflikter genom att ha två relativt lika förslag.

13. Angående svaret till Motion N (utbetalning till enskild medlem)

“Verksamheten i föreningen skulle inte fungera om det inte fanns möjlighet att betala ut till enskild medlem, t ex vid försäkringsskada då parterna kan dela vissa kostnader. Att kalla till föreningsstämma för en sådan sak vore inte rimligt”

Motionen yrkar för att styrelsen ska följa stadgar, gällande stämmobeslut (och underförstått lagen) i fortsättningen. Både lagen och stadgarna reglerar vilka kostnader föreningen får stå för. Däribland försäkringsutbetalningar (som ni nämner som exempel) i samband med brand och vattenskador §33. För att föreningen ska få stå för kostnader som normal åligger medlemmen krävs enligt Djingis Khans stadgar (§34) ett stämmobeslut. Utöver detta har föreningen möjlighet att avhjälpa brister som normalt åligger medlemmen att åtgärda, om det annars finns risk för omfattande skador på annans egendom etc, men då på medlemmens bekostnad.

Jag förutsätter att ordföranden och styrelsen är bekant med lagarna och föreningens stadgar. Menar styrelsen/ordföranden på allvar att verksamheten i föreningen skulle sluta fungera om man tvingades följa lagen, stadgarna och gällande stämmobeslut?

Svar: Nej, det är din formulering.

14. Apropå stämmobeslut och utbetalningar. S-gården har efter gemensamt beslut genomfört ett par mindre gårdförbättringar i enlighet med nu gällande stämmobeslut. Trots detta vägrar styrelsen betala ut de pengar vi ligger ute med, med hänvisning till att detta stämmobeslut “kan komma att ändras i framtiden”. Anser styrelsen att de har rätt att inte följa ett stämmobeslut på detta sätt?

Svar: Någon sådan formulering har inte använts vid kontakt med S-gården i detta ärende. Gården gjorde förbättringarna under slutet av maj och ombads vänta med att ta ut pengarna till efter stämman för att göra administrationen enklare.

15. Angående svaret till Motion N (utbetalning till enskild medlem)

“Revisorerna och senare årsstämman utgör garanten för att styrelsen följer de principer som de har att rätta sig efter: föreningens stadgar, Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Frågan om ansvarsfrihet prövas på årsstämman varje år.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen”

För det första är detta inga “principer”, det är lag. Ska jag/stämman tolka svaret på motionen som att nekad ansvarsfrihet, i detta fall, skulle vara enda möjligheten att påtala för styrelsen att stämman visst anser att styrelsen bör följa lag, stadgar och stämmobeslut i fortsättningen?

Svar: Revisorerna har fullständig insyn i föreningens ekonomi och får läsa samtliga styrelseprotokoll och andra handlingar. Om revisorerna anser att styrelsen inte följer lagar, stadgar och stämmobeslut ska de vidta åtgärder. Om medlemmar har skäl att misstänka att styrelsen gör något otillåtet ska de anmäla till revisorerna.

16. Då är också intressant att några i styrelsen under ca en månads tid utövat påtryckningar för att jag ska stryka beloppet och annan relevant information från denna motion. Särskilt med tanke på att XX som representant för styrelsen förra året informerade medlemmarna om att något sådant belopp aldrig betalats ut till en medlem. Hur tänker sig styrelsen att medlemmarna och stämman ska kunna verka som en “garant” samtidigt som ordförande och styrelsemedlemmar anstränger sig så för att dölja saker på detta sätt?

Svar: Den “relevanta informationen” motionären hänvisar till pekar ut en enskild styrelsemedlem och namnpublicering är inte tillåtet i motioner. Styrelsen accepterar inte heller att en enskild styrelsemedlem hängs ut här, därav XX i frågan.

Medlemmar och stämma verkar som garant efter det att revisorerna gjort sitt arbete.

17. Apropå att dölja saker. I samband med att min motion behandlades inhämtades av någon i styrelsen ett juridiskt utlåtande gällande om och vad som fick tas upp på stämman. Styrelsen som helhet fick dock inte ta del av detta utlåtande, utan istället valde “någon” i styrelsen att presentera de delar som passade dennes agenda. Styrelsen fattade då beslut om att be mig ändra i den. När det fullständiga utlåtandet till slut “hittades” (två styrelsemöten och mer än en månad senare), ändrade styrelsen sitt beslut. Vem var det som fick styrelsen att fatta beslut på felaktiga grunder genom att undanhålla det juridiska utlåtandet på detta sätt?

Svar: Styrelsen hade 20 motioner att besvara och det skedde ett misstag som senare rättades till. Vi beklagar detta. Någon enskild person kan inte göras ansvarig.

18A. Styrelsen skriver i svar till Motion B:

“Styrelsen kommer, om denna motion bifalles, att se till lekplatsprojektet fortskrider och nu i betydligt ökad takt.”

Detta antyder att styrelsen (eller delar av den) tidigare har verkat för att lekplatsprojektet inte ska kunna fortskrida i snabbast möjliga takt. Finns det någon/några i styrelsen som anser att så är fallet?

Svar: Ja.

18B. Det är lämpligt om denna fråga tillåts besvaras av samtliga styrelseledamöter, om de så önskar. Därför ställer jag även följande följdfråga.

Har samtliga styrelseledamöter givits möjlighet att besvara denna fråga?

Svar: Ja.

19. Motion B till årets stämma föreslår:

“Att vi återgår till en budget för byggkostnader på 3 000 000 kr (exkl moms) enligt styrelsens ursprungliga beslut 2019. Enligt den senaste kostnadskalkylen är summan tillräcklig, men för att eliminera risken att hamna i stiltje p.g.a. problem med budgeten så ger vi även befogenhet till styrelsen att öka budget för byggkostnader om det är vad som krävs för att komma i mål”

Styrelsens beslut från 2019 satte ett maxtak på 150 000 (exkl moms) per gård. Det var enskilda ledamöter som valde att frångå detta beslut i sina instruktioner till landskapsarkitekterna. Detta framgår klart och tydligt i styrelsens protokoll.

Vad behöver budgeten sättas till enligt senaste kostnadskalkylen för att projektet ska kunna genomföras i enlighet med förra årets stämmobeslut? (totalsumma inklusive moms)

Svar: En kalkyl som projektledaren har tagit fram visar på visar på totala byggkostnader på 2- 2,5 miljoner exkl moms för samtliga gårdar. Konsultkostnader tillkommer och totalsumma inklusive moms uppskattas till 3,6 – 4,2 miljoner kronor.

20. Motion B till årets stämma hävdar:

“trots att stämmobeslutet säger att kostnader som uppstår p.g.a. olika fysiska förutsättningar på gårdarna ska fördelas jämnt över hela projektet, är detta inte budgeterat i ‘Lilla Förslaget’.”

Budgeten för både “stora” och “lilla” förslagets baserades på Afrys underlag. Ingick inte kostnaden för gårdarnas fysiska förutsättningar i detta underlag?

Svar: Påståendet kommer från en motion och är motionärens uppfattning. Kostnaden för gårdarnas fysiska förutsättningar ingick i underlaget som arbetsgruppen använde när de gjorde sina budgetar.

21. Styrelsen gjordes redan förra året medvetna om HSB:s instruktioner gällande personval vid poströstning.

Var uppmärksam vid val

Vid val anses det alternativ som har fått flest röster vara valt. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Om föreningen inte beslutar att bordlägga frågorna om val bör, för att inte sätta föreningsdemokratin ur spel, samtliga nominerade vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen vara valbar i poströstningsformuläret. 

Trots detta har styrelsen i år valt att utforma poströstningsformuläret så att röster ogiltigförklaras om man röstar på “fel” kombination av nominerade. Detta, för att citera HSB:s instruktioner, sätter föreningsdemokratin ur spel.

Vad är styrelsens motivation till att medvetet sätta föreningsdemokratin ur spel på detta sätt?

Svar: Om du menar att vi valt att låta valberedningens förslag gå som ett paket så är det ett helt korrekt förfarande som brukar rekommenderas av jurister. Anledningen är att Valberedningens förslag är genomarbetat och innehåller de kompetenser som efterfrågas i styrelsen. Det ingår i VBs uppgifter att prioritera mellan de sökande.

Det är inte att sätta föreningsdemokratin ur spel utan ett sätt att försöka garantera fungerande styrelser. Eftersom vi denna gång har köpt tjänsten att upprätta poströstformuläret av HSBs jurister utgår vi också från att det är korrekt.

22. Vore det inte bättre om styrelsen i denna och andra frågor istället tillät stämman att rösta i frågor, så att medlemmarna inte tvingas kalla till extrastämma enbart för att upprätthålla föreningsdemokratin?

Svar: Oklar fråga, men svaret är förmodligen att det är precis vad vi gör. Låter medlemmarna rösta i frågor.

23. Gällande utformandet av poströstningsformuläret

Styrelsen har i år valt att ändra utformningen av poströstningsformuläret gällande personval, och därmed valt att frångå HSB:s rekommendationer som syftar att säkerställa föreningsdemokratin. Genomfördes denna förändring före eller efter styrelsen fick kännedom om vilka som nominerats och stod utanför valberedningens förslag?

Svar: Efter. Det skedde sedan HSB:s första förslag till poströstningsformulär skickats till styrelsen för genomgång.

24. Angående årsredovisningen och utbetalningar

Under vilken post/kontogrupp/(och rubrik i not) ingår kontanta utbetalningar till medlemmar som inte ingår i föreningens ansvarsområden enligt stadgarna?

Svar: Vicevärd, som bokfört, svarar: det finns en kontant utbetalning till medlem för utebyggnation under konto 4154 “Reparation balkonger”. Resten är fakturor för det som föreningen beställt.

Övriga utbetalningar till medlemmar kan vara inre fonden, gårdsfond och saker till hobbyrummen på konto 6490 samt även övriga förvaltningskostnader.

Vilken not det är i ÅR har Magnus Andersson, HSB:s representant i styrelsen och ansvarig för årsredovisningen svarat såhär på:

“Utbetalningar av inre fond och gårdsfonder hamnar på konto 6490, Övriga förvaltningskostnader, och i årsredovisningen finns det under not 5 och där i posten ”Övriga förvaltningskostnader”.”

25. Borde inte dessa kontanta utbetalningar klassas som en värdeöverföring enligt Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar?

Svar: Frågan har skickats vidare till Magnus Andersson, HSB:s representant i styrelsen, som svarar:

I 12 kapitlet i Lag om ekonomiska föreningar står under §1:

1 §   Med värdeöverföring avses i denna lag
1. vinstutdelning,
2. gottgörelse,
3. minskning av reservfonden för återbetalning till medlemmarna, och
4. någon annan affärshändelse som medför att föreningens förmögenhet minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för föreningen eller är en naturlig del i föreningens ekonomiska relation med medlemmarna.

Utbetalningar från inre fond samt gårds- och hobbyrumsfond kan, enligt mitt förmenande, utgöra en naturlig del av föreningens ekonomiska relation med medlemmarna.

26. Tillåts styrelsemedlemmar med avvikande mening skriva detta i “styrelsens” svar till medlemmarna?

Svar: Uppgiften att se till att frågorna får svar vilar i första hand på sekreterare och vice sekreterare. Alla styrelsemedlemmar får se svaren och diskutera dem. Total enighet är inte möjlig, men slutresultatet måste vara något som majoriteten av styrelsen ställer sig bakom.

27. Vad hade det lilla förslaget (så som det var utformat när det röstades igenom) behövt för budget för att kunna genomföras?

Svar: Enligt aktuell kalkyl skulle det med 2-sitsgungor och gummigranulat som fallskyddsyta plus åtgärdad sandlåda på alla gårdar ha behövts ca 2 300 000 kr exkl moms för byggkostnaderna. Till det kommer beräknade konsultkostnader och övriga kostnader på ca 700 000 kr exkl moms. Totalt inkl moms ca 3,8 miljoner.

28. Vad hände med lilla förslaget, det har gått ett år! Vad har lekplatsgruppen gjort?

Svar: Lekplatsgruppen har tagit fram ett urval av lekutrustningar med rimligt stora fallskyddsytor i samarbete med olika leverantörer, tittat på referensprojekt, utarbetat konceptet för dialogmötena och dess förberedning, undersökt olika material för fallskyddsunderlag, tagit fram underlag för en ny kostnadskalkyl, handlat upp en ny projektledare och en ny landskapsarkitekt och förberett boendeenkäten.

29. Vad har förseningen kostat föreningen? Dvs. I bortkastade konsultkostnader m.m.? Varför vill styrelsen inte använda sig av Afrys material, varför gör man nu om inventeringar och CAD-ritningar?

Svar: ’Förseningen’, alltså tiden mellan stämman 2020 och nu har inte inneburit några större kostnader för föreningen. Arbetsgruppen har själv genomfört arbetet sedan dess.

I det nuvarande projektet har dialogprocessen med de boendes inflytande prioritet. Projektet skiljer sig så mycket från det förra i omfång och innehåll att ritningarna behöver göras om hur som helst. Det tar inte mycket tid att göra om inventeringarna, CAD-ritningarna från uppmätningen återanvänds. Det är inte ovanligt att projekt av denna storlek och komplexitet förändras under processen och det tidigare arbetet är inte bortkastat för föreningen har lärt sig mycket på vägen. Kostnader för det tidigare projektet beräknas till ca 500 000 kr inkl moms.

30. Om det blir nödvändigt att hålla fortsatt stämma inom 8 veckor, hur ska det gå till?

Svar: Styrelsen kommer att undersöka vilka möjligheter som finns tillsammans med jurister på HSB och återkommer i frågan.

31. Om styrelsen skulle ha skrivit en proposition om ytterligare budget till lekmiljöerna – vad hade skillnaden varit jämfört med motion B?

Svar: Styrelsen beslöt på ett tidigt stadium att använda motion B och tog inte fram någon färdig proposition, så vi kan inte svara på exakt vilka skillnaderna skulle varit.