Lekplatsprojektet

Detta hände fram tills projektet pausades i början på 2020


Uppdaterad 2020-01-20

Besiktningen
Vid en besiktning i december 2017 konstaterades brister i säkerheten på lekplatserna på alla gårdar.

lekplats

En stor del av bristerna bestod i felaktiga storlekar på mellanrum i hemmabyggda konstruktioner och trasiga delar i samma konstruktioner. Snickare anlitades för att åtgärda de första, lätt åtgärdade felen.

En annan, mycket stor del av bristerna bestod i underkännande av i stort sett allt rörande gungorna. Då detta skulle innebära ett stort ingripande avvaktade föreningen med åtgärder.

Se besiktningsprotokollet här.

Projektet börjar
I april 2018 presenterades det som då hade börjat kallas Lekplatsprojektet för stämman. Styrelsen berättade om besiktningen och att det skulle komma att bli bli förändringar på lekplatserna. Vid stämman bildades en lekplatsgrupp som bestod av boende och styrelsemedlemmar, och gruppen har hela tiden varit öppen för vem som helst att delta i.

Ansvar för säkerheten
Lekplatsgruppen såg som sin första uppgift att ta reda på om föreningen på något sätt kan frånsäga sig ansvaret för de icke godkända lekplatserna, och på så sätt kunna behålla allt så som det var. Gruppen insåg snabbt att för att reda ut det krävdes en jurist, och man tog kontakt med Lunds advokatbyrå. I september 2018 kom svaret, och det stod klart att föreningen inte kan frånsäga sig ansvaret för lekplatserna och att det dessutom är styrelsemedlemmarna som är personligt ansvariga om en olycka skulle inträffa.

Läs advokatbyråns utlåtande.

Fler brister åtgärdas
Under hösten 2018 åtgärdade snickare de lite större bristerna, som felaktiga avstånd, ruttna brädor och vassa spikar.

Lekstugaföreefter
På O-gården fick överdelen så mycket anmärkningar att det var lättare att ta bort den.


Projektledare tas in
Det stod klart att något måste göras åt gungorna och medlemmarna i lekplatsgruppen insåg att det här skulle komma att ta tid och kräva mer kompetens än vad gruppen hade. Efter upphandling under hösten 2018 togs Mats Moberg in som projektledare för att avlasta lekplatsgruppen.

Sommaren 2019
Inför sommaren 2019 beslöt lekplatsgruppen och styrelsen att ta bort gungorna, då de hade konstaterats vara bortom räddning och styrelsemedlemmarna inte ville vara tvungna att ta på sig ansvaret om en olycka skulle inträffa.

gummimattaliten

Offerter från flera lekplatsarkitekter togs in, och styrelsen valde ÅF (numera Afry) att hjälpa till att hitta alternativ till de gamla gungorna.

Dialogen med gårdarna
Under andra halvan av oktober bjöds alla gårdar in till samtal där man fick berätta vad man var nöjd med på sin gård och vad man tyckte behövde förbättras. Alla fick säga vilka lekfunktioner man önskade till gården.

Skissprocess djingis

Under dialogerna kom det fram många intressanta saker. En del gårdar var mycket nöjda med de nuvarande funktionerna och ville bara ha små förändringar, medan andra gårdar tyckte att deras ytor fungerar dåligt och de efterlyste större förändringar.

Det var många som berättade att barnen leker mycket mer på gungytan nu när gungorna är borta. Platsen har fått andra användningsområden, såsom bandyplan eller ett bra ställe att rulla kula på.

Förslagen
Under soppkvällen den 12 december 2019 fanns en utställning i Vita Huset med arkitekternas förslag. Arkitekterna fanns på plats och kunde svara på frågor och ta emot synpunkter. Samma kväll publicerades utställningen på hemsidan och fanns där fram till den 16 december. Under den här tiden kunde alla komma med synpunkter på förslagen.

utställning

Förslagen, version 2
Den 21 december presenterades de reviderade förslagen på hemsidan, och ligger fortfarande där. Information om detta har gått ut till gårdsrepresentanterna så vi hoppas att alla boende vet om det. Det är inte satt någon sluttid på att komma med synpunkter på förslagen.

Här kan du se förslagen, version 2.

Fortsättningen
Just nu händer ingenting, för vi inväntar de synpunkter som kommer in. Det här är ett stort projekt som innebär stora förändringar för vissa gårdar, mindre förändringar för andra. Lekplatsgruppen har fått in både positiva och negativa reaktioner och ska nu se över dessa.

Inga stora beslut kommer att fattas och inga förändringar kommer att göras utan att vi känner att hela Djingis Khan är med på det. För det är ju för hela Djingis Khan vi gör det här!

Frågor och svar


Det har kommit in några frågor till lekplatsgruppen och till styrelsen.

– Varför är det så bråttom? Varför måste det gå så fort?
Sedan gungorna togs bort har flera undrat varför det går så långsamt. Nu när det presenterats förslag tycker flera att det går för fort. Det är svårt att hålla en takt som passar alla … Nu kommer lekplatsgruppen och styrelsen att se över ritningarna och ta till sig de synpunkter som kommit in och i dagsläget vet vi inte hur eller när vi fortsätter. Inget kommer att göras utan att de boende informeras.

– Måste vi ha gummigranulat?
Nej, det måste vi inte. Sand och bark är uteslutet som underlagsmaterial, då dessa innebär att katter gärna bajsar i det, och det ska undvikas. Vi har tittat på corkeen, som fungerar som gummimattorna men är baserat på kork istället för gummi (bindemedlet är samma i båda) men priset är väldigt mycket högre. Just nu vet vi inget alternativ till gummigranulat, men tittar gärna på andra material.

– Kan inte gårdarna få bestämma själva hur de ska ha det?
Jo, till viss del. Såsom de alltid har gjort. Föreningen har alltid ansvarat för gungorna och sandlådan, och så är planen att det ska fortsätta, fast det på vissa gårdar kan bli aktuellt med ett annat lekredskap istället för gungor. I Lekplatsprojektet har gårdarna fått vara med och bestämma lekredskapet.

Förutom vad gäller sandlåda och gungor har gårdarna gjort som de velat och kommer att kunna fortsätta göra det. Man kan till exempel släpa in stockar att klättra på eller bygga en helikopter att leka i. Och måla allt i regnbågens färger. Det kommer att vara lika fritt. Skillnaden är dock att de uttalade lekredskap som finns på gårdarna kommer att granskas vid besiktning och måste då uppfylla de säkerhetskrav som ställs på lekredskap i offentlig miljö.

– Kan man inte bara strunta i reglerna?
Eftersom det är styrelsemedlemmarna som är personligt ansvariga för säkerheten på lekplatserna är beslutet upp till styrelsen. Frågan har diskuterats i styrelsen och man kom fram till att följa reglerna.

Styrelsen ser också reglerna som ett sätt att kvalitetssäkra lekplatserna, inte som ett sätt att medvetet göra lekplatserna tråkigare.

– Varför kan vi inte bara få nya gungor? 
Säkerhetsreglerna för gungor innebär att den gamla gungytan är för liten för att sätta gungor på. Om man ändå vill ha gungor innebär det anläggningsarbeten för att göra ytan större. På vissa gårdar fungerar det bra, och på andra gårdar skulle det innebära större ingrepp, som att träd fälls eller att lekstugor måste flyttas. Alla gårdar är inte beredda att göra dessa stora ingrepp.

– Varför får de nya lekmiljöerna kosta olika mycket på olika gårdar?
En del gårdar har önskat mindre förändringar och andra gårdar har önskat större förändringar, och då blir kostnaderna också olika.

Vi ser hela Djingis som ett område och vet att barnen rör sig mycket mellan gårdarna. Tanken är att hela Djingis ska erbjuda en varierad lekmiljö där många olika behov tillgodoses.

Vad händer nu?


Nu händer egentligen inte så mycket. Lekplatsgruppen och styrelsen kommer att se över de synpunkter som kommer in och ta en diskussion om hur man går vidare. Styrelsen vet att många ser fram emot att deras gårdars lekmiljöer rustas upp, men styrelsen vet också att många är oroliga inför förändringarna. Styrelsen kommer att diskutera hur vi går vidare med Lekplatsprojektet, och inga stora beslut kommer att fattas utan att medlemmarna känner sig delaktiga.

Det är viktigt att tänka på att målet med Lekplatsprojektet hela tiden har varit att göra lekmiljöerna på Djingis Khan bättre.