Trädäck

TRÄDÄCK


IMG_6472

För att få tillstånd att bygga trädäck måste en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Bifoga ritning samt godkännande från de två eller tre närmaste grannarna. Bygget får påbörjas först efter att styrelsen lämnat ett skriftligt godkännande. Läs också om uteplatser och disponibla områden här.

Ingen del av bygget får fästa i huskroppen. En luftspalt på 7–10 cm måste kunna skapas mot huset så att det går att måla hela fasaden eller genomföra annat underhåll. Det kan innebära att en eller flera brädor går att skruva bort vid behov. Annars räcker det med en luftspalt på 2–3 cm mellan träfasad och byggnation.

Ett staket eller plank runt uteplats eller trädäck får vara högst 180 cm högt, från marken (enligt Lunds kommuns regler.)

Trädäcket ska vara väl ventilerat undertill och inte täcka för husets ventilationshål i grunden.

Tak får inte byggas, därför att:
– Försvårar underhåll av fasader (målning, byte av brädor m m).
– Försämrar luftcirkulationen runt fasaden.
– Skymmer fasaden från solstrålar, vilket ökar risken för fuktskador.
– Problematiskt med ansvarsfördelningen mellan boende och föreningen, särskilt vid ägarbyte.
– En estetisk aspekt då ett tak visuellt tar stor plats.
– Ett tak tar stor plats och innebär därmed en begränsning av de allmänna ytorna för alla boende.

Byggnation av trädäck på framsidan beviljas inte. Vi vill vara säkra på att luftcirkulationen i krypgrunderna är god samt att det fortsatt finns möjlighet att parkera cyklar och barnfordon på uteplatserna, så att inte för stor del av den gemensamma gårdsytan upptas av sådant. Det är också viktigt att tillgängligheten till luckorna till krypgrunden inte begränsas.

Det finns regler för hur stort trädäcket får vara, och det varierar beroende på vilken typ av lägenhet du bor i. Det kan dock ändras 2021 eftersom ett projekt pågår med syfte att ta fram förslag till stämman. Läs mer om disponibla områden och projektet. 

dispExempel på hur stor yta som i nuläget får bebyggas. Grön yta är allas yta, gul yta får boende disponera och röd yta får bebyggas. Klicka för att läsa mer och se karta över vad som gäller för alla lägenheter.