Trädäck

TRÄDÄCK


IMG_6472

 

Läs här om det framtida planerade arbetet med våra fasader som kommer att påverka boendes trädäck, innan du planerar att bygga eller renovera ett trädäck.

För att få tillstånd att bygga trädäck måste en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Bifoga ritning samt godkännande från de två eller tre närmaste grannarna. Bygget får påbörjas först efter att styrelsen lämnat ett skriftligt godkännande. Tänk på att utbyte av brädor på ett gammalt trädäck också ska ansökas om och beviljas av styrelsen. En del äldre trädäck följer inte kartorna och/eller har inga tillstånd, därför ska tillstånd alltid sökas innan renovering av befintligt trädäck påbörjas. Läs också om uteplatser och disponibla områden här.

Ingen del av bygget får fästa i huskroppen. Det ska finnas en 3 cm luftspalt mellan byggnationen och fasaden. Dessutom ska en luftspalt på 10 cm kunna skapas mot huset så att det går att måla hela fasaden eller genomföra annat underhåll. Det innebär att en eller flera brädor ska gå att skruva bort vid behov.

Det går bra att bygga ett staket runt uteplatsen eller trädäcket. Ett staket är genomskinligt och består av minst 50% luft. Staketet får  vara högst 180 cm högt, från marken. Om staketet består av mindre än 50% luft anses det vara ett plank, och för att bygga ett plank behövs specifikt skriftligt godkännande av berörda grannar.

Trädäcket ska vara väl ventilerat undertill och inte täcka för husets ventilationshål i grunden.

Tak får inte byggas, därför att:
– Försvårar underhåll av fasader (målning, byte av brädor m m).
– Försämrar luftcirkulationen runt fasaden.
– Skymmer fasaden från solstrålar, vilket ökar risken för fuktskador.
– Problematiskt med ansvarsfördelningen mellan boende och föreningen, särskilt vid ägarbyte.
– En estetisk aspekt då ett tak visuellt tar stor plats.
– Ett tak tar stor plats och innebär därmed en begränsning av de allmänna ytorna för alla boende.

Byggnation av trädäck på framsidan beviljas inte. Vi vill vara säkra på att luftcirkulationen i krypgrunderna är god samt att det fortsatt finns möjlighet att parkera cyklar och barnfordon på uteplatserna, så att inte för stor del av den gemensamma gårdsytan upptas av sådant. Det är också viktigt att tillgängligheten till luckorna till krypgrunden inte begränsas.

Det finns regler för hur stort trädäcket får vara, och det varierar beroende på vilken typ av lägenhet du bor i. Det kan dock ändras 2021 eftersom ett projekt pågår med syfte att ta fram förslag till stämman. Läs mer om disponibla områden och projektet. 

dispExempel på hur stor yta som i nuläget får bebyggas. Grön yta är allas yta, gul yta får boende disponera och röd yta får bebyggas. Klicka för att läsa mer och se karta över vad som gäller för alla lägenheter.

KONTAKTA ALLTID STYRELSEN VID  OSÄKERHET OM REGLERNA OCH VAD SOM GÄLLER OM TRÄDÄCK OCH DISPONIBLA OMRÅDEN