Djingis grönområden och uteplatser

Under 2019 påbörjades projektet Uteplatser, och det resulterade i att utförliga kartor och regler togs fram. Efter att många synpunkter på projektet kommit in ska kartorna och reglerna ses över i samråd med de boende och behandlas under en stämma. Styrelsen har i och med det pausat nya justeringar av trädäck. Alla boende har fått ett dokument om detta i brevlådan. Utskicket går också att läsa som PDF här.


Nedan redogörs för varför projektet med kartor sattes igång och hur förslaget som styrelsen tog fram såg ut. Detta kan komma att ändras.


grönt

Bakgrund


Många boende upplever att de gemensamma grönytorna som alla kan använda har krympt genom åren.

Det har länge varit ett problem för styrelsearbetet och för boende att det inte har funnits tydliga gränser och tydliga regler för vad som gäller för uteplatser på baksidorna. Det har lett till konflikter mellan grannar och mellan styrelsen och boende. Det har funnits olika kartor och olika regler genom åren. I projektet som påbörjades 2019 samlades allt i en regelsamling och vi utgick från en karta från 1980-talet.

Vad är rättvist?


Eftersom det har gjorts utbyggnader på många olika sätt och grönytornas storlek varierar beroende på läge och placering av cykelbanor, förråd m.m. så är det omöjligt att alla lägenheter får lika stora disponibla områden. Vi behöll den åttkantiga form på varje gård som ritades in från början. Tanken var också att det ska vara rättvist på så sätt att alla lägenheter av samma typ ska ha lika stort inre disponibelt område.

Tre typer av områden


All mark på Djingis Khan tillhör föreningen och boende får disponera ytorna närmast lägenheten. Grönområdena är indelade i tre olika typer av områden, som har olika syften och regler.

disp

Föreningens allmänning (grönt på bilden)
Till exempel gräsmattor mellan gårdarna, grönytor mellan gårdarna och vallarna/parkeringarna. Boende kan i vissa fall få tillstånd för plantering på detta område.
(Sköts av föreningen)

Föreningens yttre disponibla områden (gult på bilden)
Grönområde som ska kännas gemensamt och öppet.
(Sköts av föreningen/boende)

Föreningens inre disponibla områden (rött på bilden)
Den lite mer privata yta som uppfattas som ”uteplats”.
(Sköts av föreningen/boende)

Regler för grönområden


Föreningens allmänning
Till exempel gräsmattor mellan gårdarna, grönytor mellan gårdarna och vallarna/parkeringarna. Här är endast grönska och området är till för alla. Den här ytan sköts av föreningen. Boende kan i vissa fall få tillstånd för plantering på detta område.

Föreningens yttre disponibla områden
Grönområde som ska kännas gemensamt och öppet. Boende sköter det som den har planterat här. Om inget finns planterat av boende så sköter föreningen gräsklippning.

Här finns välskött växtlighet. Upplevs som grönområde som alla kan njuta av.
Växtligheten ska hållas under 2 meters höjd, med undantag för träd. För att släppa in ljus och luft.
Träd får planteras. Med tillstånd från styrelsen.
Inga byggnationer som lekhus, växthus, koja, eller möbler, studsmatta etc. Föreningen ansvarar för utebyggnationer och säkerheten kring dessa och kan inte ta ansvar för hemmabyggen. Man kan få tillstånd för blomlådor, spaljéer etc.
-Kaninburar, flyttbara kaninburar är tillåtna. Med tillstånd från styrelsen.
-Inga inhägnader eller avgränsningar (staket, tät häck, kompostgaller etc.). Området ska kännas gemensamt. Inhägnader försvårar föreningens arbete med fasadunderhåll, gräsklippning, trädbeskärning och inspektion av fasader och växtlighet. Torkvinda och kompostgaller (till kanin etc.) får stå uppställda under den stund de används, dock inte varaktigt.
- Ingen platt-eller stenläggning är tillåten här.

Föreningens inre disponibla områden
Ytan sköts av boende, eller av föreningen om här endast finns gräs.

– Här får man ha möbler, kaninbur, växthus, växtlighet m.m.
– Man får, efter att styrelsen gett tillstånd, bygga trädäck eller lägga plattor här.
– Finns önskemål om staket/plank mot gångbanor och dylikt ska skrivelse skickas till styrelsen.

Regler för byggnation av trädäck
– Trädäck och staket får inte fästas eller monteras i fasaden på något sätt.
– En luftspalt på 7–10 cm måste kunna skapas mot huset så att det går att måla hela fasaden eller genomföra annat underhåll. Det kan innebära att en eller flera brädor går att skruva bort vid behov. Annars räcker det med en luftspalt på 2–3 cm mellan träfasad och byggnation.
– Utrymmet mellan mark och trädäckets golv ska inte tätas, för att inte kväva luftcirkulationen under trädäcket och fasaden.
– Staket, ska bestå av minst 50% luft, får inte vara högre än 180 cm från marken (högre än så kräver bygglov från kommunen).
– Bygglov ska sökas hos styrelsen och godkännas av angränsande grannar tillsammans med ritningen.

Åtgärder


Det var alltid tänkt att det skulle få ta tid att se till att alla disponibla områden var enligt kartan. Tanken var att gränserna och trädäcken korrigeras efter hand.

Byggnationer med och utan tillstånd
Varje gång en lägenhet säljs görs en tillsyn, och om en utebyggnation inte har fått underkänt vid en sådan tillsyn räknas det som att den har fått tillstånd. En byggnation kan även ha fått tillstånd av styrelsen efter att boende inkommit med ritning. Byggnationer utan tillstånd är det vi kallar svartbyggen.

Nedan redogörs för hur arbetet gjordes sedan de standardiserade kartorna tagits fram. Detta har nu pausats, vilket beskrivs längst upp på sidan.

Godkända byggnationer
De byggnationer som har fått tillstånd enligt den nya kartan och de nya reglerna benämner vi godkända. Tanken med hela detta arbetet är att alla byggnationer som finns på Djingis Khan ska vara godkända.

Om föreningen på ena eller andra sättet har gett tillstånd till en byggnation som måste åtgärdas för att bli godkänd så kommer föreningen att stå för kostnaden att åtgärda den. 

Så rättas det till
Det finns flera sätt man som boende kan välja mellan när det gäller att åtgärda byggnationer som behöver rättas till. I vilket fall som helst ska det rättas till inför avflyttning.

1. INFÖR AVFLYTTNING
Ytorna och utebyggnationernas storlek kontrolleras och korrigeras mot kartan och gällande regler.

– Föreningen betalar för ombyggnation om tidigare tillstånd getts eller om tillsyn gjorts utan anmärkning.
– Boende betalar för ombyggnation om tillstånd för byggnationen saknas.

2. OM GRANNE PÅTALAR ATT DENNES DISPONIBLA OMRÅDE PÅVERKAS
Ytorna och utebyggnationernas storlek kontrolleras och korrigeras mot kartan och gällande regler.

– Föreningen betalar för ombyggnation om tidigare tillstånd getts eller om tillsyn gjorts utan anmärkning.
– Boende betalar för ombyggnation om tillstånd för byggnationen saknas.

3. FRIVILLIG OMBYGGNATION
Om man väljer att åtgärda felaktiga/otillåtna byggnationer kan föreningen gå in med stöd eller bidrag för att återställa.

4. NYA SVARTBYGGEN UPPFÖRDA EFTER 2020-01-01
Utebyggnationer, planteringar etc. som inte har tillstånd från styrelsen ska åtgärdas på boendes bekostnad.

5 .”AMNESTI” UNDER 2020
Om man väljer att åtgärda felaktiga byggnationer under år 2020 kommer föreningen att stå för kostnaden, oavsett om byggnationerna haft tillstånd eller inte.

Om du ska sälja snart


Om du planerar att sälja din lägenhet ber vi dig att snarast kolla upp med styrelsen om vad som gäller för din uteplats.

altanliten

Kartor


Här finns kartor över alla disponibla områden, samt de mått för inre disponibla områden som togs fram 2019. (Det kan finnas felaktigheter som bör rättas till.)

Översiktskarta över hela Djingis Khan
A:33–63
B:97–127
C:1–31
D:65–95
E:165–195
F:229–259
G:133–163
H:197–227
I:66–92
J:2–32
K:94–124
L:34–64
M:190–220
N:126–156
O:222–252
P:158–188
Q:318–348
R:254–284
S:350–376
T:286–316