Föreningsstämma

Stämma 2021


Stämman hölls i juni, som förra året genom poströstning. Ett antal punkter flyttas till en fortsatt stämma som kommer att hållas fysiskt den 3 oktober på Bricks. Samtidigt kommer en extra stämma att hållas för att avhandla frågor som inte kan tas upp på en fortsatt stämma.

 

Proposition om 20 000 kronor till respektive gårdskassa


I och med att ett nytt stämmobeslut krävs för att genomföra lekplatsprojektet föreslog styrelsen i en proposition att frikoppla de 20 000 kronor som ingick i det förslag som vann omröstningen vid förra årets stämma. Beslutet har dock skjutits till fortsatt stämma, vilket innebär att stämmobeslutet från 2020 är giltigt tills fortsatt stämma kan hållas. Det är dock samma summa som utdelas, det vill säga gårdar som ansöker om och blir beviljade pengar till projekt före den fortsatta stämman kommer att få en minskad summa efter stämman.

Här kan du hitta de regler som togs fram av styrelsen under förra året för användning av dessa pengar. Vill gården ta del av pengarna gäller gången i dokumentet.

20 000 till gården – användningsområden (PDF)

 

 Frågor och svar


Inför stämman inkom ett antal frågor till styrelsen från medlemmar i föreningen.

Läs frågorna och svaren här

Kontakt: styrelsen@djingis.se.

Om föreningsstämma


En gång om året kallas till ordinarie föreningsstämma (årsstämma). Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det, när det begärs av revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran ska anges vilket ärende som önskas bli behandlat på extrastämman.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman samlas normalt en gång om året och fattar ett antal viktiga beslut. Under året sköts verksamheten av styrelsen som består av särskilt utsedda personer, normalt valda av föreningsstämman. Styrelsen är det verkställande och förvaltande organet och företräder föreningen utåt.

Styrelsen är i princip skyldig att följa stämmans beslut. Stämmodirektiv förutsätts dock vara undantag. De får inte gå så långt att styrelsen förlorar sin ställning som ansvarigt förvaltningsorgan. Styrelsen har rätt och skyldighet att vägra verkställighet av sådana beslut som strider mot lag eller stadgar.

Alla medlemmar har möjlighet att lämna motioner till föreningsstämman. Dessa ska ha inkommit till styrelsen senast den sista februari.

En motion ska vara utformad så här


Rubrik: Sammanfatta vad motionen handlar om – kort, informativt och tydligt.
Bakgrund: Med eventuella frågeställningar. Beskriv problemet och behov av lösning:
– Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
– Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
– Beskriv eventuella möjligheter och hinder.
Bedömning: Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.
Yrkande: Förslag till beslut.
Vad exakt ska beslutas enligt din rekommendation?
Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering.
Avslut: Med namn/medlemsnummer och datum.
Underskrift: Skriv din namnteckning.

Läs stämmoprotokoll.

Sida uppdaterad 2021-09-18