Brunnshög & E22
Följ bygget på Lunds kommuns hemsida.

byggeseptember20152020-04-30
Regeringsbeslut har kommit på överklagandet (som du kan läsa längre ner).

Läs regeringsbeslutet här.

2020-01-22
Föreningen har skrivit ett överklagande av Trafikverkets beslut från 2019-10-01 angående ombyggnad av E22. Och en komplettering av överklagandet. Och ett yttrande.

Läs överklagandet från 2019-11-04 här.

Läs kompletteringen till överklagandet, 2019-11-17, här.

Läs yttrandet i samma ärende, 2020-01-22, här.

2019-10-09
Trafikverket har fastställt vägplan för ombyggnad av motorvägen från trafikplats Gastelyckan till trafikplats Lund Norra.

Läs beslutet här.

2019-05-28
Styrelsen har skrivit ett överklagande av detaljplanen för trafikplats Ideon. Det skickades in med 75 namnunderskrifter.

Läs överklagandet här.

2018-11-23
Styrelsen har skrivit ett yttrande till kommunen angående planerna på en ny motorvägsavfart vid Ideon. Läs yttrandet längre ner på sidan.

Text skriven 6 april 2016:
Styrelsen har varit i kontakt med kommunen angående vad som gäller, framför allt med bullervallen norr om Djingis, i samband med byggarbetet på Solbjerskullen. I de dialogmöten vi hade under 2012 och 2013 fick vi ett löfte om att vallen skulle förbli i stort sett intakt förutom att en liten bit i norra delen av vallen skulle försvinna eftersom vägen ska breddas och en ridväg anläggas där.
När boende varit i kontakt med kommunen har man fått olika besked, bland annat att alla träd och buskar som inte har snitslar skulle tas bort. Så blir det tack och lov inte, utan det berodde på ett internt missförstånd hos kommunen, nu kommer träd och buskar att få vara kvar på större delen av vallen.
Det som kommer att hända är att en del av vallen kommer att tas bort. Vid Bananbacken kommer det mesta av vallen att försvinna och sedan kommer man att gräva i en båge som sträcker sig ungefär till mitten av I-gården.
Nina Lindegaard som är ansvarig landskapsarkitekt säger att man kommer att återställa så mycket som möjligt av vallen och plantera ny vegetation, hon kan inte säga exakt hur det blir nu.
Anledningen är att man ska höja och svänga Neversvägen 90 grader så att den ansluter till Spårvagnsgatan, vilket tar mer plats än vad man ursprungligen räknat med. Höjningen kommer att börja vid korsningen med Iliongränden, vägen kommer sedan att stiga successivt till en höjd på 1,29 m högre än i dag, där svängen kommer att ligga.

Text skriven juni 2015:
I framtiden kommer våra närmaste grannar att bli de som bor på Solbjer, precis norr om Djingis.
För vår del startade hela processen i juni 2010 när något som kallas för planprogram dök upp. Den beskrev hur man tänkt att Solbjerskullen skulle bebyggas och vi tyckte att det verkade vara väldigt högt och nära oss. Dessutom planerades väldigt lite grönområden i förhållande till vad man är van att se i de nordöstra delarna av Lund.
Föreningen har varit aktiv från början av planprocessen, som ju startade 2010 med planprogrammet vilket vi yttrade oss över. Sedan har vi deltagit i årliga samråd, där vi lämnat in yttranden och åsikter, yttrat oss över detaljplanen och överklagat detaljplanen. Föreningen var med i en grupp och utformade detaljerna kring Neversvägen och bullervallen mellan Neversvägen och oss. Det var den dialogen där vår åsikt gjorde någon skillnad eftersom vi fick behålla bullervallen intakt (kommer att planteras fler träd) och höjningen av Neversvägen blev inte fullt så hög som kommun från början avsett. Vi lyckades även få bort hotet att man skulle göra en ny väg genom Bananbacken.
På området har vi arrangerat namninsamlingar, informationsmöten, demonstrationsmöte med kommunen samt skrivit gemensamma yttranden som varit tillgängliga på hemsidan/i facebookgruppen.
Det som började som en ganska trevlig och positiv dialog, vilket var kommunens avsikt, utvecklades under fyra år och otroligt många möten och skrivelser till ett åtta sidor långt överklagande där vi i princip inte var nöjda med något.
Vad kommunen inte informerade om från början var att planerna så gott som från början var beslutade. Det var endast i detaljerna som man var villig att ändra något, varför den slutliga produkten i allt väsentligt ser ut som för fyra år sedan (vissa försämringar har tillkommit).
Det som vi saknat mest under hela processen är en helhetssyn, eftersom det samtidigt med Solbjersplanerna pågått planer för en ny trafikplats vid Ideon, ESS och en fördjupad översiktsplan för resten av Brunnshög. Där vi har haft möjlighet har vi också yttrat oss.
Styrelsen Brf Djingis Khan

Planbeskrivning Solbjer (text)

Illustration

Läs vad styrelsen/boende skrivit:

Yttrande angående ny avfart E22 (2018-11)

Överklagande Solbjer (2014-06-29)

Yttrande Solbjer (2013-12-22)

Detaljplan för spårväg (2013-06-27)

Yttrande på samrådshandlingarna för TPL IDEON (2013-06-07)

Yttrande på detaljplan för Solbjer (2013-02-17)

Synpunkter på samrådsförslaget till förstudie för Trafikplats Ideon (2013-01-02)

Byggnadsnämnden, synpunkter på detaljplan (2012-11-14)

Samråd – fördjupad översiktsplan Brunnshög (2012-06-11)

Synpunkter på spårvägen (2011-09-27)

Samråd planprogrammet för Solbjer (2011-06-21)

Trafiksynpunkter till Tekniska nämnden (2011-06-07)

Gårdsrepresentanternas skrivelse

Och annat:

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010–2021

Vägverkets vägkalkyl (2009)

Referat av diskussion på styrelsemöte med projektledare för Brunnshög

Brev från projektledaren